תושב”ע תשע”ה | מבחן לכתות ו’ – מידע וחומרים

שלום למנהל/ת, לצוות מחנכות ו‘, לרבני החמ”ד ורכזי תושב”ע’:

kita6

בהתאם להנחיות המפמ”ר לתושב”ע הרב יהודה זולדן:
הכל נמצא באתר המפמ”ר לתושב”ע / מינהל החינוך הדתי ועוד הרבה חומרים ומערכי שיעור.

אתר המפמ”ר לתושב”ע

http://cms.education.gov.il/educationcms/units/mazkirut_pedagogit/toshbammd/dvarmafmar/

שימו לב: בכתה ו’ – 2 מבחנים.

בתורה: חומש דברים על פי תוכנית הלימודים המעודכנת לכתה ו’.
 + בתושב”ע:

המפרט למבחן  באתר המפמ”ר וגם באתר ראמ”ה!

 

בתושב”ע 2 תחומים מרכזיים: הלכה + משנה או גמרא

הלכהבהלכה 2 תחומים: הלכה. מבוא לתושב”ע.

פרקי הלכה – על פי תוכנית הלימודים למחצית שנה א’. בספר קיצור שו”ע מקור חיים.
הישגי למידה נדרשים על פי טבלת המיומנויות בהלכה.

יחידת מבוא לתושב”ע – חומר מסכם לשינון }ניתן להוריד כאן

הבהרה חשובה!!
יחידת המושגים: הבהרה – המושגים המוגדרים לכיתה ו’ לא כלולים במבחן.

יחידת מבוא לתושב”ע: נדרשים לדעת לזהות פירוש התואר והבחנה בין תנא / אמורא.

במשנה/גמרא – ניתן להיבחן באחד מהם בלבד.

על פי הסכמה מוסדית לכולם משנה או גמרא, או חלוקה של בנות משנה ובנים גמרא.

משנה – על פי תוכנית הלימודים למחצית שנה א’.
לקט משניות נבחרות: מסכת פסחים ומסכת בבא קמא } ניתן להוריד כאן.
הישגי למידה נדרשים על פי טבלת המיומנויות במשנה.

גמרא – על פי תוכנית הלימודים למחצית שנה א’.
דפי הגמרא הנבחרים: ממסכת בבא מציעא } ניתן להוריד כאן.
הישגי למידה נדרשים על פי טבלת המיומנויות בגמרא.

מחנכי ומלמדי כתה ו’ – מאוד חשוב שיהיו ברשותכם:
תוכנית הלימודים: הלכה, משנה / גמרא – למחצית שנה”ל
* טבלת השוואה לקיצור הרב גנצפריד
מפרט המבחן
טבלת המיומנויות בכל תחום
הישגים נדרשים בכל תחום

לכולנו – בהצלחה ענקית!!!!!!!!!!!!!

הרב משה עמיאל/ מדריך תושב”ע מחוזי חיפה

חומרים להורדה:

משנה – לכתה ו -לקט למחצית שנה. להורדה כאן:

הורדת קובץ

תלמוד – לכתה ו – לקט-למחצית-שנה. דפי מקור צורת הדף / דפים מעוצבים. להורדה כאן:

דף מקור צורת הדף: דף כא עמוד א

הורדת קובץ


דף מקור צורת הדף: דף כא עמוד ב

הורדת קובץ


דף מקור צורת הדף: דף כב עמוד א

הורדת קובץ


דף מקור צורת הדף: דף כב עמוד ב

הורדת קובץ


דפי הגמרא כא – כב מעוצבים {ע”י הרב דן בארי. באישור אתר “דעת”}

הורדת קובץ

יחידת מבוא לתושב”ע: סיכום שאלות + תשובות. להורדה כאן:

הורדת קובץ

הורדת קובץ